">
aktualizováno: 01.11.2018 09:50:41 

Výroba betonu a betonových výrobků


Zvětšit mapu">
Reklamace a záruční podmínky

                                                                         

                                                     Záruční podmínky

Všeobecné záruční podmínky

Na výrobky je poskytována standartní záruka v rozsahu a za podmínek uvedených v Záručním listu. Záruční list není podmínkou pro uplatňování reklamace. Podmínkou k uplatnění reklamace je především námi vydaný daňový doklad - faktura, která dokládá koupi výrobku v naší provozovně.Jestli-že nebude předložen doklad o koupi výrobku,nemusí být reklamace uznána v plném rozsahu.V tomto případě si výrobce vyhrazuje právo reklamaci odmítnout. Vzhledem k tomu,že nejsme jen prodejci,ale hlavně výrobci betonových dílů pro nekonstrukční použití,přistupujeme ke každé takové reklamaci bez předloženého daňového dokladu individuálně a na základě informací o přibližné době zakoupení výrobku,můžeme zpětně dohledat příslušný doklad o zaplacení.Tímto si vyhrazujeme 1 týden na zpětné dohledání daňového dokladu. Doba na vyřízení reklamace, kdy nebyl dodán daňový doklad - faktura, začíná běžet až po době 1 týdne od písemného podání reklamace.Tato prodloužená doba na vyřízení reklamace je pouze v případě,že nebyl předložen daňový doklad - faktura. Jestli-že je předložen daňový doklad - faktura, doba na vyřízení reklamace je standartní a to 30 kalendářních dní od sepsání reklamačního protokolu.Parametry záruky mohou být garantem nastaveny minimálně na úroveň odpovídající platným příslušným ustanovením Obchodního nebo Občanského zákoníku a to podle charakteru zboží.

Standartní záruka

1. Standartně je poskytována záruka na dobu 24 měsíců pro ocelové části,které jsou zabudovány v betonovém výrobku, nebo které byly   prodány jako samostatný výrobek. Na veškeré betonové části je poskytována záruka 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem zdanitelného plnění,to je dnem prodeje výrobku.

2. Záruka pokrývá bezplatnou opravu závad vzniklých chybou výrobku v záruční době.Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neopatrnou,nebo nevhodnou manipulací s výrobkem mimo výrobnu,způsobenou kupujícím.

3. Garant zaručuje prodloužení záruky o dobu, po kterou nemohl zákazník výrobek používat z důvodu reklamačního řízení v plném rozsahu.Tato doba musí být však delší než 1 pracovní den.

4. Do záruky nejsou započítávány závady způsobené živelnou událostí (povodně,vichřice,blesk,požár),nebo závady vzniklé z důvodu nepředpokládaných situací (např. poboření výrobku způsobené nabouráním automobilu,těžké stavební techniky a pod.)

5. Záruka může být ukončena neprodleně v těchto případech:

  - používání výrobku v příkrém rozporu s jeho účelem užívání (např.sloupek pro plynoměr musí být užíván pouze jako výrobek pro zabudování plynoměru).

  - doplňování výrobku náhradními díly,nedodaných garantem

  - provádění oprav nebo modifikací servisní organizací bez smluvního vztahu ke garantovi

  - vlastní zásah kupujícím,nebo uživatelem  do výrobku (např.úprava řezáním,apod.)

  - při přestěhování výrobku uživatelem na jiné místo,než kam byl původně výrobek výrobcem umístěn, aniž by byl o tom předem garant informován.

 

Záruka na montážní práce

Výrobce po dohodě s kupujícím může zakoupený výrobek umístit a namontovat na místo určené uživatelem.Montáže se provádějí jen u výrobků: a) sloupek BZX-11,plyn,elektro a to ve všech standartně vyráběných rozměrech

             b) základové díly BZX-11,ve všech standartních velikostech

             c) zabudování NIKY pro plynoměr do obvodového zdiva domu.  

Záruka na montážní práce specifikovaných výrobků je v délce 24 měsíců ode dne dokončení práce a to za těchto podmínek:

1. Výrobek byl umístěn přesně podle dokumentace ,dodané uživatelem, popřípadě musí před započatou montáží být přesně uvedeny výšky,podle kterých je pak výrobek montován.Správnost umístění výrobku garantuje uživatel,kupující. Jestli-že v průběhu záruční doby zjistí uživatel,kupující,že zadal špatné parametry pro umístění výrobku,není to důvod pro oprávněnou reklamaci.Veškeré práce a náklady výrobce spojené s odstraněním této závady,budou znovu účtovány kupujícímu,uživateli a to v plném rozsahu.Záruční doba se v tomto případě nezkracuje.  

2. Záruční doba začíná běžet ode dne předání dokončeného díla výrobcem uživateli. Tento den je dnem zdanitelného plnění. Standartně je vystaven daňový doklad - faktura, která je dokladem o počátku záruční doby.

3. Montážní práce a ostatní garance pro firmy jsou sjednávány individuálně na základě písemného smlouvního ujednání. V této smlouvě jsou sjednány všechny záruční a pozáruční garance a jejich postup.

 

Prodloužená záruka

Záruku lze prodlužovat a nadstandartně rozšířit její rozsah na základě uzavření individuální smlouvy,která bude obsahovat přesně specifikované garance a jejich podmínky pro uznání.Bližší informace lze získat při konkrétním obchodním jednání.

 

 

Vypracoval: BP Brůna s.r.o., Brůnová Jitka  

         

Poznámka k záruce na betonové části výrobků

- na betonové části výrobků se poskytuje záruční doba v délce 36 měsíců od data nákupu. Datum nákupu je obvykle vedeno jako datum zdanitelného plnění DUZP.

- záruka se nevztahuje na poškození způsobené neopatrnou manipulací (např. špatně zabezpečený náklad při osobní přepravě....),živelnou pohromou (záplavy,větrné smrště,úder blesku),poškození způsobené jiným užitím,než ke kterému je výrobek schválen, poškozením způsobeným třetí osobou,ať již úmyslným,nebo neúmyslným (např.nabourání automobilem do výrobku,nebo jiným rozbitím). V tomto případě lze z naší strany zajistit opravu výrobku a výrobek uvést do původního stavu. V takových sitacích většinou vzniká pojistná událost a námi vystavená faktura může být uplatněna z pojistného plnění pojištěného

- betonové sloupky BZX-11 jsou opatřeny penetrací,štukovou úpravou a fasádní silikát-akrylátovou barvou.Na tyto části výrobků NELZE zaručit po dobu 36 měsíců trvanlivost povrchu (tyto produkty dodávají subdodavatelé a jejich kvalitu a délku životnosti nemůžeme garantovat).

 

TOPlist