Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Vymezení pojmů

  Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti BP Brůna s.r.o., Dobré Štěstí 990, Dobřan 334 41, IČ: 26392992, DIČ: CZ26392992, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17446 (dále jen „prodávající“) a kupujícího (dále jen „kupující“), při koupi zboží, prostřednictvím elektronického obchodu www.bpbruna.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen „kupní smlouva“).

  „Kupujícím“ se rozumí osoba, která si objedná zboží prostřednictvím e-shopu

  www.bpbruna.cz

  „Objednávkou“ se rozumí vyplnění elektronického formuláře, který obsahuje údaje o kupujícím, seznam objednaného zboží, způsob doručení, způsob platby a celkovou částku, kterou kupující za zboží zaplatí.

  „Zbožím“ se rozumí všechny produkty, zobrazované na internetové stránce www.bpbruna.cz

 2. Objednávka a uzavření smlouvy

  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci, nebo při realizaci objednávky.

  Všechny objednávky realizované prostřednictvím internetového obchodu www.bpbruna.cz, jsou návrhem kupní smlouvy jsou pro obě smluvní strany závazná. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

 3. Dodací podmínky

  Prodávající se zavazuje:

 

Dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží, v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky.
Dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno, aby nedošlo k poškození během přepravy.
V případě, že se bude jednat o zboží, které lze zaslat pouze na paletě, bude kupující neprodleně informován prodávajícím o této skutečnosti a doplatku za expedici na paletě. Tento doplatek bude složen na účet prodávajícího a prodávající doplní konečnou fakturu o položku „paleta“.

Paleta je vratným obalem, který lze vrátit na náklady kupujícího zpět prodávajícímu. Prodávající vystaví na vrácené palety opravný daňový doklad a kupujícímu bude vyplacena výkupní cena palety.
Kupující může palety vrátit - do 5 dní od převzetí zboží – vyplacena bude plná cena

- do 14 dní od převzetí zboží – vyplacena bude cena, v které bude zohledněno opotřebení = kupní cena – 20%

- od 14 dní do 30 dní od převzetí zboží - vyplacena bude cena, v které bude zohledněno opotřebení = kupní cena – 30%

4. Prodávající neodpovídá za:

 • -  Opožděné dodání zboží zaviněné přepravní společností

 • -  Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce a kontaktními

  údaji

 • -  Za poškození zásilky zaviněné přepravní společností.

 1. Kupující se zavazuje:

  • -  Objednané zboží převzít a zkontrolovat

  • -  Zaplatit za zboží cenu v plné výši a ve smyslu platebních podmínek, platných v den

   vytvoření objednávky, a to buď převodem na účet dodavatele, na základě vystavené

   zálohové faktury, nebo dobírkou, v den převzetí zboží od přepravce.

  • -  V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si

   vyhrazuje právo, uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody, zejména nárok na náklady spojené s přepravou zboží.

 2. Dodací lhůty

  • -  Doprava u přepravce je objednávána prodávajícím po připsání plné ceny, uvedené na zálohové faktuře na účet prodávajícího.

  • -  V případě, že kupující objednal zboží na dobírku (platba, kterou převezme přepravce ve chvíli doručení), objednává se doprava v okamžiku, kdy je zboží zkompletováno a zabaleno. Přepravce sváží takto připravené zboží nejdříve druhý den po vytvoření objednávky prodávajícím u přepravní společnosti.

  • -  Dodací lhůta je přepravcem stanovena na 3-6 pracovních dní (v sobotu, neděli a ve dnech státních svátků, zboží kurýr nepřepravuje), po svozu na přepravní depo.

 3. Ceny zboží

  • -  Všechny ceny, které jsou uvedeny na internetových stránkách jsou konečné, včetně DPH.

  • -  V ceně nejsou započítány náklady na přepravu a doplňující položky (palety).

  • -  Balné a manipulační poplatky neúčtujeme.

  • -  Dokladem o prodeji je faktura, která je buď součástí zásilky, nebo zaslána na uvedenou e-

   mailovou adresu. Tato faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list.

 4. Zrušení objednávky

  Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do 2 hodin, po jejím odeslání. Zrušení objednávky je zapotřebí udělat písemnou formou, na e-mail: bpbruna@seznam.cz Pro snadnější komunikaci je zapotřebí, aby kupující uvedl číslo vytvořené objednávky. Potvrzovací e-mail, že byla objednávka zrušena, bude zaslána prodávajícím, jako odpověď na storno objednávky.

 5. Odstoupení od smlouvy

  Podle zákona č. 374/2022 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, dále jen ZOS a zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, dále jen OZ, je možné odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní

page2image43332352 page2image43332160 page2image43331968 page2image43331776 page2image43331584 page2image43331392

od převzetí zboží.

page3image42996224 page3image42996992

Náklady spojené s odstoupením nese kupující – poštovné, doprava při vracení zboží a prodejce

page3image43003136

nemá povinnost jakkoliv tyto náklady proplácet.

10. Zboží je třeba vrátit na tuto adresu

BP Brůna s.r.o. Dobré Štěstí 990 334 41 Dobřany Česká republika

Při objednávce více kusů zboží se lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy

page3image43001408

počítá ode dne dodání posledního kusu.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodejce není povinen vrátit přijaté

page3image42998336

peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel

page3image42995456

prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

- Možnost vrácení zboží se vztahuje pouze na spotřebitele, tedy na fyzické osoby, které zboží nepoužívají v průběhu podnikání.

 1. Alternativní řešení sporů

 2. Záruční podmínky a záruční doba

  Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců a tato záruka začíná běžet dnem doručení zboží kupujícímu. Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace. Faktura, která je součástí dodávky se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.

13. Ochrana osobních údajů

page3image42995264

Pověřené subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou vedeny na seznamu

page3image42994304

subjektů ADR Evropské

page3image42993920

komise: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje (titul, jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu kupujícího včetně PSČ, telefonní kontakt a e-mailová adresa, bez možnosti přiřadit k nim další osobní údaje kupujícího), a / nebo které jsou potřebné při činnosti provozovatele a zpracovával je ve všech svých informačních systémech a tyto poskytl prodávajícímu dobrovolně. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou (e-mailem, dopisem) nebo telefonickou formou, na základě čehož prodávající jeho osobní údaje vymaže ze své databáze.

14. E-mail marketing

Při registraci (vyplňování objednávkového formuláře) si kupující může zvolit, zda si přeje zasílat na jeho uvedenou adresu pobytu reklamní a marketingové propagační materiály prodávajícího obsahující informace o aktuálních výrobkových nabídkách, akcích, cenových slevách a výprodejích.

15. Recenze

Hodnocení a recenze mohou zanechat pouze registrovaní zákazníci, kteří zakoupili zboží. Přidávání recenzí je dobrovolné.